Elfogadom!

Cookie/süti kezelés: Oldalainkon sütiket használunk a látogatói élmény növelése érdekében. További info

Bemutatkozás arrow Házirend
Házirend PDF Nyomtatás

 

A Szent Péter Kollégium házirendje 2014/15

„... mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, 
irgalmasok, alázatosak.” (1 Pét 3,8)

 

I. A kollégiumi tulajdon védelme

 1. A kollégium vagyonának megóvása minden hallgató alapvető kötelessége. Beleértve a háztartási eszközöket (hűtő, mikró, rezsó stb…) is. Károkozás esetén a kárt okozó személy, a ki nem deríthető esetekben a szoba vagy a lakószárny együttesen anyagilag is felelős. A károkozás magában foglalja az eszközök helytelen használatát és/vagy nem megfelelő tisztántartását!
 2. A kollégium helyiségeiből berendezési tárgyakat elvinni vagy áthelyezni nem szabad.
 3. A szobák szépíthetők, de a dekoráció nem sértheti a jó ízlést, a keresztény értékrendet, és nem rongálhatja a berendezést, illetve a falakat.
 4. A lakószobákban sütő-, főző-, melegítőkészülékek használata szigorúan tilos! A másodszori figyelmeztetés az elektromos eszköz elvételével jár, melyet csak a tanév végi kiköltözéskor kap vissza a tulajdonos.
 5. A kollégium épületében, berendezésében előforduló meghibásodásokat be kell jelenteni a megfelelő személynek.
 6. A rongálódás (rongálás), a figyelmetlen használat miatt keletkező hibák javítására biztonsági díjat (kauciót) kell fizetni. Amennyiben erre nem lesz szükség, az összeget a kollégium visszafizeti a tanév végén. Ezzel elszámolni a kollégium vezetősége köteles.

 II. A látogatás rendje

 1. A látogatási idő betartásáért, a látogató magatartásáért az őt fogadó hallgató felel.
 2. A kollégium lakói a látogatókat 9-től 22 óráig fogadhatják a kollégium aulájában vagy a társalgóban.
 3. A látogató a portán köteles az erre a célra rendszeresített füzetbe a nevét, vendéglátója nevét valamint érkezésének és távozásának idejét beírni.
 4. Aki illetéktelen személy kollégiumban való tartózkodását segíti elő, fegyelmi vétséget követ el. Ez a látogatásokra is vonatkozik.

III. A takarítás rendje

 1. A közös helyiségek (folyosó, aula, vizes blokkok, tanulószoba, társalgó, stb.) valamint a kollégium környékének tisztaságára, rendben tartására fokozott gonddal kell ügyelni.
 2. A szobákat a kollégisták maguk takarítják (ld: V/3).
 3. A hűtőszekrényeket háromhetente le kell olvasztani és kimosni. Rendben tartásáért a kijelölt szoba lakói felelősek, ennek beosztását táblázatban követheti az adott szárny és a kollégium vezetése. A hűtőszekrénybe csak névvel ellátott dobozt vagy zacskót szabad betenni. Élelmiszert az ablakpárkányon tárolni tilos!
 4. A közös konyhát igénybevevő hallgató köteles az erre a célra rendszeresített füzetbe a nevét, valamint a használat kezdetének és befejeztétek idejét beírni.

IV. A kollégisták jogai

 1. A kollégistának joga van a kollégium szolgáltatásait igénybe venni, felszerelési tárgyait az előírt módon használni.
 2. Joga van a nyugodt tanuláshoz és pihenéshez.
 3. Joga van a kollégiumi gyűléseken részt venni.
 4. Joga van szoba-, épületszárny-felelőst választani, akik őt képviselik, illetve a vezetőségi gyűléseken elhangzottakról tájékoztatják.
 5. Joga van a Házirendben rögzített módon látogatóit fogadni.
 6. Joga van szobáját – szobatársaival egyetértésben – dekorálni (ld: I/3.).

V. A kollégisták kötelességei

 1. A kollégista köteles a kollégium berendezését, felszerelési tárgyait mindenfajta rongálódástól megóvni.
 2. Minden kollégista köteles részt venni a tanévnyitó és tanévzáró Szentmisén, a kollégium közös ünnepén – a Szent Péter napon.
 3. A kollégisták kötelesek szobájukat rendszeresen takarítani, tisztán tartani, melyet a kollégium asszisztense bármikor ellenőrizhet. A hét végére takarítatlan szoba nem maradhat!
 4. Minden kollégista köteles részt venni a tűzrendészeti és balesetvédelmi oktatáson, és ezek szabályait betartani.
 5. A kollégista köteles betartani az alapvető együttélési normákat, tisztelni a másik felekezeti és egyéb különbözőségét, egyéni sajátosságát.
 6. Köteles az éjszakát a kollégiumban tölteni. Ha valaki több alkalommal az éjszakát a kollégiumon kívül tölti – a hétvégi hazautazást és megfelelő indokot kivéve, helyét a kollégiumban nem áll módunkban fenntartani.
 7. A kollégiumi díjat köteles a megadott időpontig befizetni.
 8. Ettől a tanévtől a kollégiumi programokon való részvételért pontokat lehet kapni/gyűjteni. A kollégista szabadon választhatja meg, mely programokon kíván részt venni, viszont köteles az adott teljes tanév végére a kollégium vezetése által kiszabott minimum pontszámot összegyűjteni.
 9. A kollégium minden lakója köteles a szemetet szelektíven gyűjteni!

VI. Magatartási követelmények

 1. Viselkedésben, beszédben, öltözködésben a katolikus kollégium és egyetem viselkedési normái a mérvadóak (pl: kihívó öltözék, trágár beszéd a norma megsértését jelenti.) Illetve köteles a kollégium szellemiségének megfelelően köszönteni az elöljárókat.
 2. 22. 00 órától 6. 30 óráig a pihenni vágyók nyugalmát zavarni tilos, minden zajos tevékenység (hangos beszéd, zuhanyozás, hajszárítás, ajtócsapkodás, stb.) valamint zavaró fényforrás használata tilos. Mindenféle hangot kibocsátó eszközt ebben az időben csak fülhallgatóval szabad hallgatni. Aki a többiek nyugalmát zavarja, a kollégiumból kizárható!  
 3. Főzni 6. 30 és 22 óra között szabad.
 4. A kollégium kapuja és bejárati ajtaja 21 órától reggel 6. 30 óráig zárva van. Ebben az időszakban a kapun a saját (a beköltözéskor átvett) kulcsával, a kollégium bejárati ajtaján a saját személyes kódkulcsával jöhet be a kollégium lakója. A kulcsokat a tanév végén, illetve kiköltözéskor név szerint le kell adni.
 5. A kollégium egész területén dohányozni szigorúan tilos!
 6. A kollégiumban szeszes italt, vagy bármely drognak minősülő készítményt (kivéve kávé, tea, gyógyszer) fogyasztani, illetve azt ide behozni szigorúan tilos!
 7. A kollégium elhagyásakor a hallgató az aulában lévő „házikós szekrényből” vegye ki a névtábláját és függessze ki. Hazaérkezéskor pedig a kis táblát tegye be a „házikóba”, jelezve, hogy itthon tartózkodik. A szobájában zárja be az ajtót és az ablakokat, ha távozik.
 8. Bármilyen probléma esetén a kollégium vezetőjéhez, illetve asszisztenséhez lehet fordulni.
 9. A kollégiumba bármilyen illetéktelen módon történő behatolás, vagy annak elősegítése súlyos fegyelmi vétségnek minősül, ami a kollégiumból való kizárást vonja maga után.
 10. A kollégiumi díjat 10 hónapra – egy-egy félévet egy összegben előre – kell befizetni. A befizetés átutalással történik, a visszaigazoló szelvényt az asszisztensnek le kell adni.

VII. Fegyelmi eljárások

 1. A Házirend ellen vétő hallgatók szóbeli figyelmeztetésben részesülnek. Három szóbeli figyelmeztetés után fegyelmi bizottság elé kerül az érintett hallgató ügye.
 2. A sorozatosan, illetve súlyosan vétők fegyelmit kapnak. Három fegyelmi után a kollégium igazgatója kizárhatja a vétkes hallgatót.
 3. Azonnali kizárást eredményez a katolikus kollégium szellemiségéhez méltatlan viselkedés (pl: kicsapongó életmód, intoleráns magatartás, a vendégfogadás rendjének súlyos megsértése, stb.)
Felvételi eljárás: A Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Bentlakási szerződés tartalmazza a felvétel rendjét. (Interneten történő jelentkezés, felvételi elbeszélgetés után aug. 20-ig kap értesítést a jelentkező).
 
Piliscsaba, 2014. 09. 01.
 
 

Bentlakási szerződésAmely létrejött egyfelől a Szent Péter Kollégium Piliscsaba, Mátyás király út 38. (továbbiakban Kollégium), 

másfelől _______________________, ____ évf. egyetemi hallgató között az alábbiak szerint:

 1. A szerződés a tanév teljes szorgalmi időszakára, azaz 10 hónapra szól.
 2. A kollégium biztosítja a hallgatónak a férőhelyet. (egyetemi szünetben a kollégium zárva!)
 3. A hallgató a kollégium minden szolgáltatását jogosult igénybe venni (számítógép-használat, mosási lehetőség, a kollégium felszerelési tárgyainak, berendezésének rendeltetésszerű használata, stb.).
 4. A szolgáltatás fejében a hallgató köteles a félévre megállapított kollégiumi díjat megfizetni a megadott határidőkig. A kollégiumi díj az infláció és az energiaárak függvényében tanév közben is változhat. A befizetés átutalással történik, melyről az igazolást át kell adni. 
 5. A hallgató tudomásul veszi, hogy ha a tanév folyamán bármikor kiköltözik, a féléves kollégiumi díjat csak akkor kapja vissza, ha gondoskodik róla, hogy kollégiumi helye ne maradjon üresen. A második félévre esedékes kollégiumi díj befizetésétől eltekinteni csak akkor lehet, ha a hallgató féléves tanulmányi eredménye miatt tanulmányait az egyetemen nem folytatja, és erről a kollégium igazgatóját január 25-ig értesíti. Aki február 1-én a kollégiumban lakik, köteles a második félévre esedékes kollégiumi díjat is befizetni.
 6. A rongálás, figyelmetlen használat miatt keletkezett hibákat, illetve a várható anyagi haszon elmaradásának egy részét a biztonsági díj (kaució) fedezi. Összege megegyezik a mindenkori egy havi átlag kollégiumi díj ezresekre kerekített értékével. Ezt a díjat a hallgató a megadott határidőre köteles befizetni. Amennyiben nem kellett a fentiek miatt felhasználni, az adott tanév végén a hallgató az összeget visszakapja. A kamatokról a Kollégium vezetősége dönt.
A hallgató vállalja, hogy:
        – a  kollégiumi díjat és a kauciót a megadott határidőre befizeti.
        – a kollégium házirendjét megismeri és magára nézve kötelezőnek tartja.
Beleegyezik, hogy férőhelyét tanítási szünetek idején az igazgató előzetes bejelentése alapján vendégek számára igénybe veheti a kollégium.
A kollégium csak akkor bonthatja fel a bentlakási szerződést, ha a hallgató a fenti feltételeknek nem tesz eleget.
A kollégiumi díj,  _____________ Ft/félév, (mely a szobában lakók számától függően változik), a biztonsági díj 15 000 Ft/tanév.

Jelen szerződés mindkét fél beleegyezésével készült. 
 
© 2020 Egyházközségi Nővérek Térsasága - Szent Péter Kollégium
CMS honlapok készítése